سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
معاونت تبلیغات وارتباطات استان قدس 
مسئول نظارت وارزیابی 
 
 
نظارت وارزیابی برنامه های فرهنگی 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول اداره ارزشیابی علمی سطح 2و3 
 
 
ارزشیابی 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول آموزش غیر حضوری  
 
 
آموزش 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول نشست ها وکنفرانسهای علمی 
 
 
برگزار نشست وکنفرانس ومناظره 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول مقالات علمی 
 
ادامه دارد 
نظارت برمراحل تدوین مقاله و.... 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول واحد اساتیدوکلاسها(عصر) 
 
 
کنترل ونظارت و............ 
همکاری 
نمایندگی ولی فقیه در لشکرپنج نصرسپاه امام رضا(ع) 
مربی عقیدتی نمایندگی ولی فقیه در لشکر 
 
 
تدریس 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول اداره ارزشیابی علمی سطح 2و3 
 
 
ارزشیابی 
همکاری 
مرکزمدیریت حوزه علمیه خراسان 
مسئول اداره ارزشیابی علمی سطح 2و3 
 
 
ارزشیابی 
همکاری 
لشکرپنج نصرسپاه امام رضا(ع) 
مربی عقیدتی نمایندگی ولی فقیه در لشکر 
 
 
تدریس... 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول نشست ها وکنفرانسهای علمی 
 
ادامه دارد 
برگزار نشست وکنفرانس ومناظره 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول نشست ها وکنفرانسهای علمی 
 
 
برگزار نشست وکنفرانس ومناظره 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول نشست ها وکنفرانسهای علمی 
 
 
برگزار نشست وکنفرانس ومناظره 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول مقالات علمی 
 
ادامه دارد 
نظارت برمراحل تدوین مقاله و.... 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول واحد اساتیدوکلاسها(عصر) 
 
ادامه دارد 
نظارت وکنترل و..... 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول واحد اساتیدوکلاسها 
 
ادامه دارد 
نظارت وکنترل و..... 
همکاری 
مدرسه عالی نواب 
مسئول واحد اساتیدوکلاسها(عصر) 
 
ادامه دارد 
کنترل ونظارت و............